Yajun “Angie” Zhang

Research Associate

zhangyaj@msu.edu
Telephone: 517-432-9554


Location:

202 CIPS


Department of Entomology
Department of Entomology


Michigan State University Michigan State University Close Menu button Menu and Search button Open Close