Yajun “Angie” Zhang

zhangyaj@msu.edu
Telephone: 517-432-9554

Department of Entomology

Research Associate

202 CIPS
Michigan State University Michigan State University Close Menu button Menu and Search button Open Close