Lab Photos

2014

Lab photo 2014
From Left to Right: Sangho Jeon, Wei Zhang, Xiaohang Yu, Cheng-Hua Liu, and Alexandra Delannoy.

 2013

Lab photo 2013
From Left to Right: Sangho Jeon, Cheng-Hua Liu, Wei Zhang, Yuan Tian, and Xiaohang Yu.